Informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Sieh an! Handelsgesellschaft mbH

V oblasti ochrany osobných údajov sú od 25. mája 2018 v platnosti v celej Európe jednotné predpisy nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). V nasledujúcich informáciách o ochrane osobných údajov vás informujeme o spracúvaní osobných údajov, ktoré vykonáva spoločnosť Sieh an! Handelsgesellschaft („WITT international“ a/alebo „my“ a/alebo „prevádzkovateľ“) v súlade s nariadením GDPR.

Naše informácie o ochrane osobných údajov si pozorne prečítajte. V prípade otázok alebo pripomienok k našim informáciám o ochrane osobných údajov nás kontaktujte na servis@witt-international.sk.

1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie

Tieto informácie o ochrane osobných údajov platia pri spracovaní osobných údajov spoločnosťou

Sieh an! Handelsgesellschaft mbH

Georgenstraße 29

92224 Amberg

Deutschland

ktorú zastupuje konateľ/konatelia Alexander Fischer a Helga Mai.

Pevná sieť: Pevná sieť

E-Mail: servis@witt-international.sk

pre nasledujúce internetové stránky: https://www.witt-international.sk

2. Kontaktné údaje osoby poverenej ochranou osobných údajov

Osobuy poverené ochranou osobných údajov zodpovedného prevádzkovateľa môžete kontaktovať na

WITT international

- Osoba poverená ochranou osobných údajov -

P. O. BOX č. 902

911 01 Trenčín 1

Slovenská republika

E-Mail: servis@witt-international.sk

3. Účely spracovania osobných údajov, právne podklady a oprávnené záujmy sledované zo strany prevádzkovateľa alebo tretích strán, ako aj kategórie príjemcov

3.1 Vyvolanie našich webových stránok/aplikácií

3.1.1 Log súbory

S každým prístupom na webové stránky/aplikácie sa informácie prostredníctvom príslušného internetového prehliadača vášho konkrétneho koncového zariadenia odosielajú na server našej webovej stránky/aplikácie a dočasne sa ukladajú do súborov protokolu, tzv. log súborov. Záznamy, ktoré sa pritom ukladajú, obsahujú nasledujúce údaje, uložené až do automatického vymazania: dátum a čas vyvolania, názov vyvolanej stránky, IP adresa dopytujúceho zariadenia, adresa URL Referrer (pôvodná URL adresa, z ktorej ste sa dostali na naše webové stránky), prenesené množstvo dát, čas uloženia, taktiež informácie o produkte a verzii príslušného použitého prehliadača, ako aj názov ich poskytovateľa prístupu.

Právnym základom pre spracovanie IP adresy je čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR. Náš oprávnený záujem vychádza z vyhodnotenia bezpečnosti a stability systému.

Bezprostredný ohľad na vašu identitu na základe informácií nie je možný a z našej strany sa ani nevyvodzuje.

3.1.2 Nástroje Cookies, Tracking, pluginy pre sociálne médiá

Pre našu webovú stránku/aplikáciu využívame tzv. cookies, nástroje Tracking, technológiu Targeting, ako aj zásuvné moduly (pluginy) pre sociálne médiá. O ktoré technológie pritom presne ide a ako sa pritom využívajú vaše údaje, sa detailne vysvetľuje v nasledujúcej časti.

3.1.3 Geolokalizácia

Pokiaľ ste vo vašom prehliadači, príp. v operačnom systéme alebo iných nastaveniach vášho príslušného koncového zariadenia odsúhlasili tzv. geolokalizáciu, využijeme túto funkciu nato, aby sme vám mohli ponúknuť individuálne služby podľa vašej aktuálnej polohy (napr. polohu najbližšej pobočky). Takto spracované údaje o vašej polohe spracúvame výlučne pre túto funkciu. Po ukončení používania sa údaje vymažú.

3.2 Zdôvodnenie, realizácia a/alebo ukončenie zmluvy

3.2.1 Spracovanie údajov v prípade uzavretia zmluvy

Ak sa na niektorej z našich webových stránok zaregistrujete a uzavriete s nami zmluvu, spracúvame údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie, realizáciu alebo ukončenie zmluvy s vami. V tom prípade tu patria:

 • Meno, priezvisko
 • Fakturačná a dodacia adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Dátum narodenia

Právnym základom k tomu je čl. 6 ods. 1 písm. a) a b) dokumentu GDPR, tzn., že nám poskytnete údaje na základe príslušného zmluvného vzťahu (napr. vedenie vášho zákazníckeho účtu, vybavenie kúpnej zmluvy) medzi vami a našou spoločnosťou. Pre spracovanie vašej e-mailovej adresy v prípade nákupu cez naše webové stránky/aplikácie sme navyše povinní na základe zákonných predpisov zasielať elektronické potvrdenie objednávky (čl. 6 ods. 1 písm. c) dokumentu GDPR).

Pokiaľ vaše údaje nepoužijeme na reklamné účely (pozri nižšie 3.3), údaje získané pre vytvorenie zmluvy uložíme až do uplynutia zákonných, resp. možných zmluvných práv na záruku a garanciu. Po uplynutí tejto lehoty uchovávame informácie k zmluvnému vzťahu, ktoré požaduje obchodné a daňové právo, na zákonom stanovené obdobie. Pre toto obdobie sú údaje nanovo spracované pre prípad kontroly finančnej správy.

Pre vybavenie kúpnej zmluvy cez naše webové stránky/aplikácie sa navyše vyžadujú nasledujúce spracovania údajov:

Vaše platobné údaje sa poskytujú našou spoločnosťou povereným poskytovateľom platobných služieb, ktorí riešia platby. Údaje o vašej dodacej adrese poskytujeme našou spoločnosťou povereným logistickým spoločnostiam. Aby sme zabezpečili, že doručenie tovaru prebehne podľa vašich predstáv, sprostredkujeme vašu e-mailovú adresu našou spoločnosťou povereným logistickým spoločnostiam a/alebo partnerom, ktoré doručovanie prevezmú. Tie sa s vami v danom prípade pred doručením skontaktujú, aby ste si dohodli podrobnosti o doručení. Príslušné informácie sa poskytujú len na dané účely a po úspešnom doručení sa opäť vymažú.

3.2.2 Identita, bonita a poskytnutie údajov informačným kanceláriám

3.2.2.1 Kontrola identity

Pokiaľ je to potrebné, overujeme si vašu identitu aj zahrnutím informácií od poskytovateľov služieb. Právnym základom k tomu je čl. 6 ods. 1 písm. b), ako aj písm. f) dokumentu GDPR. Oprávnenie na tento účel pritom vyplýva z našej ochrany vašej identity a zo zabránenia podvodom. Okolnosti a výsledok našej žiadosti sa uchovávajú na vašom zákazníckom, príp. hosťovskom účte na obdobie zmluvného vzťahu.

3.2.2.2 Kontroly bonity

Ak ste v rámci objednávky zvolili tzv. nespoľahlivý spôsob platby (nákup na faktúru alebo na splátky), platí nasledovné:

Spoločnosť WITT international a iné zásielkové spoločnosti skupiny Otto Group v zásade poskytujú svojim zákazníkom možnosť nadobudnúť tovar s využitím nespoľahlivých spôsobov platby (napr. nákup na faktúru, financovaný nákup).

Spoločnosti, ktoré v zásade svojim zákazníkom poskytujú nespoľahlivé spôsoby platby, majú oprávnený záujem chrániť sa čo možno najlepšie pred vznikom omeškaní v platení. Prebieha to okrem iného tak, že sa pred poskytnutím možnosti využitia nespoľahlivých spôsobov platby overuje bonita zákazníka. V rámci tohto overenia sme oprávnení si v spoločnosti Otto (GmbH & Co KG) zistiť, či boli od iných uvedených zásielkových spoločností skupiny Otto Group poskytnuté negatívne informácie o bonite príslušného zákazníka. Okrem toho sme oprávnení poskytnúť negatívne informácie o bonite príslušného zákazníka spoločnosti Otto (GmbH & Co KG), ktorá ich môže zase poskytnúť vyššie uvedeným iným zásielkovým spoločnostiam skupiny Otto Group skôr, ako tieto iné zásielkové spoločnosti poskytnú zákazníkovi možnosť využitia nespoľahlivých spôsobov platby.

V prípade informácií o bonite ide o informácie o otvorených výzvach na zaplatenie a o také informácie, z ktorých vyplýva bezprostredné riziko omeškania v platení (napr. insolvencia, dlhové poradenstvo, odklad platby z dôvodu platobnej neschopnosti). Skôr ako negatívne informácie o otvorených výzvach na zaplatenie poskytneme spoločnosti Otto (GmbH & Co KG), sú dotknutí zákazníci upomienkou upozornení na možnosť poskytnutia. Okrem toho je naša spoločnosť oprávnená poskytnúť informácie o mimoriadne neštandardných postupoch objednávky (napr. súčasné objednanie značného množstva tovaru na tú istú adresu s využitím rôznych zákazníckych účtov) spoločnosti Otto (GmbH & Co KG) a vyžiadať si ich. Týmto by sa malo predísť omeškaniam v platení a naši zákazníci by mali byť chránení pred zneužitím ich účtov, príp. ich identity.

V prípadoch, keď si chce zákazník objednať nespoľahlivým spôsobom platby, má naša spoločnosť právo využiť informácie získané v rámci objednávky na výpočet pravdepodobnosti omeškania (interný scoring). Výpočet pravdepodobnosti omeškania pomocou interného scoringu sa zakladá na pridelenej matematicko-štatistickej metóde. Údaje použité v rámci interného scoringu vychádzajú predovšetkým z kombinácie nasledujúcich kategórií údajov: adresa, vek, požadované platobné podmienky, spôsob objednávky a skupiny tovaru. V rámci interného scoringu sa využívajú len tie informácie, ktoré našej spoločnosti poskytol sám zákazník.

Použitím automatizovaného procesu v rámci kontroly bonity sa môžeme rozhodnúť, či vám bude požadovaný nespoľahlivý spôsob platby (nákup na splátky/faktúru) poskytnutý. Tak sa môže napr. pri poskytnutí negatívnej informácie o bonite zo strany informačnej kancelárie alebo pri výpočte nedostatočnej hodnoty skóre v rámci interného scoringu automatizovane realizovať odmietnutie požadovaného spôsobu platby. Môžete si voči našej spoločnosti uplatniť právo, aby sme vykonali manuálnu kontrolu automatizovaného rozhodnutia. Okrem toho máte právo na vyjadrenie vlastného stanoviska, ako aj právo na podanie námietky voči rozhodnutiu.

Spracovanie vašich údajov v rámci kontroly bonity prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) dokumentu GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR. V zásade máme oprávnený záujem na vykonaní kontroly bonity v prípade vášho výberu nespoľahlivého spôsobu platby (nákup na faktúru/splátky).

Chcete vedieť, prečo nemôžete využiť všetky spôsoby platby? Radi vám poskytneme odpoveď. Informačný formulár si môžete stiahnuť na https://www.witt-international.sk/kontakt

3.2.2.3 Využívanie údajov na účely predchádzania podvodom

Údaje uvádzané v rámci objednávky môže spoločnosť využiť na overenie toho, či nejde o netypický postup objednávania (napr. súčasné objednanie značného množstva tovaru na tú istú adresu s využitím rôznych zákazníckych účtov). Na vykonaní takéhoto overovania máme v zásade oprávnený záujem. Právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR.

3.2.2.4 Spracovateľ

Witt international využíva na spracúvanie vašich údajov spracovateľa. Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje z poverenia prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie údajov. Spracovatelia nevyužívajú údaje na vlastné účely, ale spracúvajú údaje výlučne pre prevádzkovateľa. Ak si napríklad od Witt international kúpite výrobok, poskytujete okrem iného svoju e-mailovú adresu spoločnosti Witt international na účely odoslania potvrdenia objednávky prostredníctvom Witt international. Witt international sa tak stáva prevádzkovateľom tohto spracúvania údajov. Na odoslanie potvrdenia objednávky sa potom vaša e-mailová adresa posiela poskytovateľovi služieb. Tento poskytovateľ služieb potom zabezpečí odosielanie potvrdenia objednávky o zakúpenom tovare na vašu adresu. Na tieto účely spracúva poskytovateľ služieb vašu e-mailovú adresu z poverenia Witt international.

3.2.2.5 Poskytnutie údajov prepravnej spoločnosti

Na účel doručenia objednaného tovaru spolupracujeme s poskytovateľmi logistických služieb/prepravnými spoločnosťami a/alebo partnermi. Môžeme im poskytnúť nasledujúce údaje na účely doručenia objednaného tovaru, príp. jeho oznámenia: meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b) dokumentu GDPR.

3.2.2.6 Poskytnutie údajov vo forme otvorenej pohľadávky firme zaoberajúcej sa vymáhaním

Ak by ste otvorené faktúry/splátky napriek opakovanej upomienke neuhradili, môžeme údaje potrebné na realizáciu vymáhania poskytnúť firme vymáhajúcej pohľadávky na účely správy pohľadávok. Alternatívne môžeme otvorené pohľadávky previesť na firmu zaoberajúcu sa vymáhaním Tá je potom vlastníkom pohľadávky a vykonáva pohľadávky vo vlastnom mene. Spolupracujeme s nasledovnou firmou zaoberajúcou sa vymáhaním: EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH, Steindamm 71, 20099 Hamburg. Právnym základom pre poskytnutie údajov v rámci správy pohľadávok je čl. 6 ods. 1 písm. b) dokumentu GDPR, poskytnutie údajov v rámci predaja pohľadávok prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR. Okrem toho firma zaoberajúca sa pohľadávkami môže ako výkon voči našej spoločnosti poskytnúť informáciu o existencii otvorenej výzvy na zaplatenie informačným kanceláriám. Toto platí aj pri plnení nahlasovacej povinnosti v prípade, keď sa suma zmenila (napr. zníženie pohľadávky z dôvodu vašej platby). Týmto nahlasovaním sa dodržiavajú vaše oprávnené záujmy tak, že sa aktualizuje stav údajov v príslušnej informačnej kancelárii. Právnym základom pre aktualizáciu výšky pohľadávok voči informačným kanceláriám je predpis v čl. 6 (1) písm. f) dokumente GDPR. Ohľadne spracovania údajov informačnými kanceláriami si porovnajte vyhotovenia uvedené pod nadpisom „Bonita a poskytnutie údajov informačným kanceláriám“.

3.3 Spracovanie údajov na reklamné účely

3.3.1 Reklama sprostredkovaná poštou

V zásade má naša spoločnosť oprávnený záujem na využívaní vašich údajov na marketingové účely. Nasledujúce údaje získavame pre vlastné marketingové účely, ako aj marketingové účely tretích strán: meno, priezvisko, poštová adresa, rok narodenia.

Uvedené údaje sa preto môžu poskytnúť aj tretím stranám (inzerent). Navyše má naša spoločnosť právo uchovávať okrem uvedených údajov ďalšie osobné údaje o vás získané pri dodržaní zákonných predpisov na vlastné marketingové účely, ako aj marketingové účely tretích strán. Cieľom je posielať vám len reklamu zameranú na vaše skutočné alebo predpokladané potreby a nezaťažovať vás neužitočnou reklamou.

Poskytnutie navyše uchovávaných údajov tretím stranám sa nekoná. Okrem toho prevádzkovateľ pseudonymizuje/anonymizuje osobné údaje o vás získané na účely využitia pseudonymizovaných/anonymizovaných údajov pre vlastné marketingové účely, ako aj marketingové účely tretích strán (inzerent). Pseudonymizované/anonymizované údaje sa môžu využívať aj na poskytovanie individualizovanej reklamy, pričom reklamu upravuje poskytovateľ služieb/agentúra. Právnym základom pre využívanie osobných údajov na marketingové účely je čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR.

Odkaz na právo podať námietku

Proti využívaniu vašich osobných údajov na uvedené reklamné účely môžete kedykoľvek v budúcnosti bezplatne namietať formou oznámenia zaslaným poštou na Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstraße 29, 92219 Amberg Nemecko alebo na https://www.witt-international.sk/kontakt.

Ak podáte námietku, vaše údaje pre ďalšie reklamné spracovanie údajov budú zablokované. Upozorňujeme vás na to, že vo výnimočných prípadoch môže dôjsť ešte aj po prijatí vašej námietky k dočasnému zasielaniu reklamného materiálu. Je to podmienené dobou potrebnou na dodanie v rámci výberu a neznamená to, že sme vaše odvolanie nespracovali.

3.3.2 Leták s novinkami

Na našich webových stránkach/aplikáciách vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber našich letákov s novinkami. Aby sme sa uistili, že pri zadaní e-mailovej adresy nedošlo k chybe, využívame tzv. technológiu double-opt in (systém DOI): po zadaní vašej e-mailovej adresy do prihlasovacieho okna vám zašleme na uvedenú adresu potvrdzujúci odkaz. Až po kliknutí na tento potvrdzujúci odkaz bude vaša e-mailová adresa nahratá do nášho systému na zasielanie našich letákov s novinkami. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) dokumentu GDPR.

Upozornenie na právo odstúpenia od zmluvy

Váš súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať oznámením zaslaným poštou na Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstraße 29, 92219 Amberg Nemecko alebo na https://www.witt-international.sk/kontakt, prípadne možnosť odhlásenia odvolať na konci každého letáku s novinkami.

3.3.3 Odporúčania produktov zasielané e-mailom

Ako kmeňový zákazník nášho internetového obchodu budete od nás e-mailom pravidelne dostávať odporúčania produktov. Tieto odporúčania produktov budete od nás dostávať bez ohľadu na to, či odoberáte leták s novinkami. Týmto použije naša spoločnosť vami zadanú e-mailovú adresu v rámci nákupu na reklamnú propagáciu nášho vlastného tovaru a/alebo služieb podobných tým, ktoré ste od nás získali na základe už realizovaných objednávok. Právnym základom pre toto spracovanie údajom je čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR.

Odkaz na právo podať námietku

Naše odporúčania produktov môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať oznámením zaslaným poštou na Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstraße 29, 92219 Amberg Nemecko alebo na https://www.witt-international.sk/kontakt alebo odvolať na konci každého e-mailu s odporúčaním produktov bez toho, aby tým vznikli iné náklady na sprostredkovanie ako podľa základných taríf.

3.3.4 Výherné súťaže

Ak sa zaregistrujete vo výherných súťažiach, použijeme vaše údaje uvedené pri konkrétnej registrácii na účely vyhotovenia dohody o účasti, predovšetkým na oznámenie o výhrach a príp. reklamu na naše ponuky. Detailné informácie nájdete v príslušných podmienkach o účasti pre príslušnú výhernú súťaž. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) dokumentu GDPR, čl. 6 ods. 1 písm. b) dokumentu GDPR, ako aj čl. 6 ods. 1 písm.f) dokumentu GDPR.

3.4 Vystúpenie online a optimalizácia webových stránok

3.4.1 Cookies – Všeobecné informácie

Na rôznych stránkach využívame cookies, aby sme návštevu našich webových stránok zatraktívnili a umožnili využívanie určitých funkcií, a zároveň používanie našich webových stránok štatisticky zaznamenali. Pri cookies ide o malé textové súbory, ktoré sú automaticky vytvorené vaším prehliadačom a uložené na vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartfón a i.), keď navštívite našu stránku. Súbory Cookies nespôsobujú na vašom koncovom zariadení žiadne škody, neobsahujú vírusy, trojany ani nespôsobujú iné poškodenia softvéru. V súbore cookie sa ukladajú informácie vyplývajúce vždy zo špecificky používaného koncového zariadenia. To však neznamená, že tým získame bezprostrednú informáciu o vašej identite.

Väčšina súborov cookies, ktoré využívame, sa po ukončení prehliadania opäť vymažú (tzv. cookies o prehliadaní, resp. dočasné cookies). Vďaka nim vám môžeme ponúknuť napr. zobrazenie nákupného košíka na všetkých stránkach, z ktorého môžete zistiť, koľko položiek sa vo vašom nákupnom košíku práve nachádza a aká vysoká je aktuálna hodnota vášho nákupu. Ďalšie cookies ostávajú na vašom počítači a umožňujú nám rozpoznať váš počítač pri opätovnom prehliadaní (tzv. trvalé, resp. dlhodobé cookies). Predovšetkým tieto cookies slúžia na to, aby sme našu ponuku spravili pre používateľov príjemnú, efektívnejšiu a bezpečnejšiu. Vďaka týmto súborom je napríklad možné nechať si na stránke zobraziť informácie zosúladené špeciálne s vašimi záujmami.

Samozrejme si môžete váš prehliadač nastaviť tak, aby naše cookies na vašom koncovom zariadení neukladal. Funkcia pomocníka v ponukovej lište väčšiny webových prehliadačov vám objasní, ako môžete vo vašom prehliadači zrušiť akceptovanie nových cookies, ako môžete vo vašom prehliadači nastaviť oznamovanie o prítomnosti nového cookie alebo tiež ako môžete všetky už existujúce cookies vymazať a pre všetky ďalšie zablokovať.

Pre tento účel postupujte nasledovne:

V prehliadači Internet Explorer

V menu „Extra“ zvoľte „Možnosti internetu“.
Kliknite na záložku „Ochrana osobných údajov“.
Teraz môžete vykonať nastavenia bezpečnosti pre internetovú oblasť. Tu nastavte, či a aké cookies majú byť prijaté alebo odmietnuté.
Stlačením „OK“ nastavenie potvrďte.

V prehliadači Firefox:

V menu „Extra“ zvoľte Nastavenia.
Kliknite na položku „Ochrana osobných údajov“.
V rozbaľovacej ponuke vyberte položku „Uložiť podľa nastavení definovaných používateľom“.
Teraz môžete nastaviť, či majú byť cookies akceptované, ako dlho chcete tieto cookies uchovávať a priložiť výnimky, ktorým webovým stránkam chcete vždy alebo nechcete nikdy povoliť používanie cookies.
Stlačením „OK“ nastavenie potvrďte.

V prehliadači Google Chrome:

V lište so symbolmi prehliadača kliknite na ponuku Chrome.
Zvoľte teraz „Nastavenia“.
Kliknite na „Zobraziť rozšírené nastavenia“.
V časti „Ochrana osobných údajov“ kliknite na položku „Nastavenia obsahu“.
Cez „Cookies“ môžete vykonať nasledujúce nastavenia pre cookies:
Vymazať cookies
Štandardne blokovať cookies
Cookies a údaje o webových stránkach po ukončení prehliadania štandardne vymazať
Povoliť výnimky pre cookies určitých webových stránok alebo domén

Upozorňujeme vás však na to, že ani v tomto prípade nemôžete využiť všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Pokiaľ ide v rámci týchto cookies a/alebo v ich obsahujúcich informáciách o osobné údaje, právnym základom spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR. Náš záujem na optimalizácii našej webovej stránky je pritom vnímaný ako oprávnený v zmysle uvedeného predpisu.

Súhlasy

Ako už bolo uvedené v bode 3.4.1 tohto vyhlásenia o ochrane údajov, získavame a spracúvame údaje získané v súvislosti s používaním cookies, sčasti na základe súhlasu. Tento súhlas poskytujete kliknutím na internetovú stránku alebo tlačidlo „Ok“, ktoré sa zobrazuje v tomto internetovom obchode v baneri odkazujúcom na tieto texty súvisiace s poskytnutím súhlasu. Získavanie údajov a spracúvanie údajov, ktoré sú založené na takýmto spôsobom poskytnutom súhlase, ako aj právo na odstúpenie od zmluvy existujúce vzhľadom na poskytnutý súhlas, sú opísané v nasledujúcej časti.

Súhlas so službou Google Adwords/remarketing:

Naše internetové stránky využívajú službu Google Adwords. Google Adwords je reklamný online program od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Používame pritom funkciu remarketingu v rámci služby Google Adwords. Pomocou funkcie remarketingu vám na vašich internetových stránkach v rámci reklamnej siete Google môžeme zobraziť reklamy spočívajúce na vašich záujmoch. Na tieto účely analyzujeme vaše správanie na našej internetovej stránke, napr., aké ponuky ste si prezreli. Vďaka tomu vám aj po návšteve našej internetovej stránky môžeme v samotnom online vyhľadávacom nástroji Google zobraziť tzv. „odkazy Google“, a na iných internetových stránkach personalizovanú reklamu. Na tieto účely Google uloží vo vašom prehliadači súbor cookie, keď v rámci reklamnej siete Google navštívite služby Google alebo internetové stránky. Prostredníctvom tohto cookie sa vaše návštevy zaznamenávajú. Cookie slúži na jednoznačnú identifikáciu vášho internetového prehliadača a nie na identifikáciu vašej osoby. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR. Používanie súborov cookies vyhľadávačom Google môžete deaktivovať, a tým odvolať súhlas, ktorý ste nám poskytli na využívanie služby Google Adwords/Google remarketing. Sledujete pritom nasledujúci odkaz a stiahnite a nainštalujte si tam poskytnutý zásuvný modul: www.google.com/settings/ads/plugin. Bližšie informácie k remarketingu Google, ako aj ochranu osobných údajov spoločnosti Google si môžete prečítať na: www.google.com/privacy/ads/

Súhlas s Facebook retargeting (Website Custom Audience):

Do tejto internetovej stránky je integrovaný kód pixel spoločnosti Facebook Ireland Limited (Website Custom Audience Pixel). Týmto pixlom získava spoločnosť Facebook Ireland Limited informácie o používaní tejto internetovej stránky (napr. informácie o zobrazených článkoch). Tieto informácie vám môžu byť priradené za pomoci ďalších informácií, ktoré o vás spoločnosť Facebook Ireland Limited, napr. na základe vášho vlastníctva účtu na sociálnej sieti „Facebook“ uchovala. Na základe informácií získaných pixlom sa vo vašom účte Facebook môžu zobrazovať reklamy k našim ponukám súvisiace s vašimi záujmami (retargeting). Informácie získané pixlom môže navyše zhromažďovať Facebook Ireland Limited a zhromaždené informácie môže Facebook Ireland Limited použiť na vlastné reklamné účely, ako aj na účely tretích strán. Tak môže Facebook Ireland Limited napr. z vášho správania na internete na tejto internetovej stránke nadviazať na určité záujmy a využiť ich na propagáciu ponúk tretích strán. Facebook Ireland Limited môže pixlom získané informácie navyše spojiť s ďalšími informáciami, ktoré o vás prostredníctvom ďalších internetových stránok a/alebo v súvislosti s využívaním sociálnej siete „Facebook“ získala spoločnosť Facebook Ireland Limited takým spôsobom, že v spoločnosti Facebook Ireland Limited sa o vás uchováva profil. Tento profil môže byť využitý na účely reklamy. Podrobnejšie informácie o ochrane údajov spoločnosťou Facebook Ireland Limited získate na tomto mieste: https://www.facebook.com/policy.php

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) dokumentu GDPR (súhlas).

3.4.2 Google Analytics

ZNa účely požadovanej tvorby a priebežnej optimalizácie našich stránok využívame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR službu Google Analytics, analytický nástroj pre webové stránky od spol. Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a poskytujú analýzu vášho používania webovej stránky. V súvislosti s týmto sa vytvoria pseudonymizované používateľské profily a využívajú sa cookies. Informácie o vašom používaní webovej stránky vytvorené pomocou cookie, ako

 • typ/verzia prehliadača,
 • používaný operačný systém,
 • URL Referrer (pôvodne navštívená stránka),
 • názov hostiteľa pripojeného počítača (IP adresa),
 • čas požiadavky servera

V zákazke prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie používať na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie reportov o aktivitách na webových stránkach a na poskytovanie služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu voči prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa poskytnutá vaším prehliadačom v rámci Google Analytics sa nespája s inými údajmi poskytnutými Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho softvéru na prehliadanie. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade taktiež nemôžete využiť všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov na Google vytvorených pomocou cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov zo strany Google tak, že si stiahnete a nainštalujete (zásuvný modul) plugin prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternatívne k funkcii prehliadača Add-on, predovšetkým v prípade prehliadačov na mobilných koncových zariadeniach, môžete okrem iného zabrániť zaznamenávaniu Google Analytics tak, že kliknete na tento odkaz. Využíva sa cookie Opt-out, ktorý zabráni budúcemu zaznamenávaniu vašich údajov počas návštevy tejto webovej stránky. Cookie Opt-out platí len v tomto prehliadači a len pre naše webové stránky a uloží sa vo vašom zariadení. Ak cookies v tomto prehliadači vymažete, musíte znovu použiť cookie Opt-out. Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics nájdete na webovej stránke Google Analytics.

3.4.3 Affilinet

Na správne zaznamenávanie predajov a/alebo prevodov využíva spoločnosť affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Mníchov na koncovom zariadení návštevníka súbor cookie. Tento cookie používa doména parners.webmaster-plan.com, príp. banners.webmasterplan.com. Používané súbory cookies od spoločnosti affilinet sa akceptujú v štandardnom nastavení internetového prehliadača. Ak si ukladanie týchto súborov cookies neželáte, deaktivujte prevzatie cookies príslušných domén v internetovom prehliadači. Cookies od affilinet ukladajú výlučne ID poskytujúceho partnera, a zároveň poradové čísla reklamného prostriedku zakliknutého návštevníkom (banner, textový odkaz a i.), ktoré sú potrebné na realizáciu platby. ID partnera slúži pri uzavretí transakcie na to, aby sa dala provízia určená na úhradu aj priradiť k poskytujúcemu partnerovi. Podrobnosti o ochrane osobných údajov nájdete na: https://www.affili.net/de/datenschutz

3.4.4 Použitie Google Adwords

Naša webová stránka využíva službu Google Adwords. Google Adwords je reklamný online program od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Používame pritom na jednej strane funkciu remarketingu v rámci služby Google AdWords. Pomocou funkcie remarketingu môžeme používateľom našej webovej stránky na iných webových stránkach v rámci reklamnej siete Google (aj na Google, tzv. „Google zobrazenia“ alebo na iných webových stránkach) prezentovať reklamné inzeráty vychádzajúce z ich záujmov. Na tento účel sa analyzuje interakcia používateľov na našej webovej stránky, napr. o aké ponuky sa používateľ zaujímal, aby bolo možné zobrazovať cielenú reklamu používateľom aj po návšteve našej webovej stránky na iných stránkach. Google k tomu uloží číslo v prehliadačoch používateľov, ktorí navštívia určité služby Google alebo webové stránky v reklamnej sieti Google. Týmto číslom označeným ako „cookie“ sa zaznamenajú návštevy týchto používateľov. Toto číslo slúži na jednoznačnú identifikáciu webového prehliadača na určitom počítači a nie na identifikáciu osoby, osobné údaje sa neukladajú.

Používanie súborov cookies od spoločnosti Google môžete deaktivovať tak, že kliknete na nasledujúci odkaz a prítomné zásuvné moduly (pluginy) si tam stiahnete a nainštalujete: https://www.google.com/settings/ads/plugin

Bližšie informácie k remarketingu Google, ako aj ochranu osobných údajov spoločnosti Google si môžete prečítať na: http://www.google.com/privacy/ads/

3.4.5 Google Conversion Tracking

Okrem toho používame v rámci využívania služby Google AdWords tzv. Conversion Tracking. Ak kliknete na inzerát vložený cez Google, uloží sa cookie pre Conversion Tracking na vašom počítači/koncovom zariadení. Tieto cookies stratia svoju platnosť po 30 dňoch, neobsahujú osobné údaje a neslúžia tak na osobnú identifikáciu. Informácie získané pomocou cookie na sledovanie konverzií slúžia na vytvorenie konverzačných štatistík pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre Conversion Tracking.

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho softvéru na prehliadanie. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade taktiež nemôžete využiť všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete deaktivovať inzeráty na Google orientované na záujmy, ako aj inzeráty Google na webe (v rámci reklamnej siete Google) vo vašom prehliadači tak, že na http://www.google.de/settings/ads aktivujete ikonu „Vyp“ alebo vykonáte deaktiváciu na http://www.aboutads.info/choices/. Ďalšie informácie o príslušných možnostiach vášho nastavenia a ochrane osobných údajov na Google nájdete https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

3.4.6 Targeting

Ďalej uvedené a našou spoločnosťou využívané tzv. opatrenia Targeting sa realizujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR. Používané opatrenia Targeting využívame, aby sme sa uistili, že sa vám na vašich koncových zariadeniach zobrazuje len reklama zameraná na vaše skutočné alebo predpokladané záujmy a že vás nezaťažujeme nezaujímavými reklamami.

3.4.6.1 Retargeting

Okrem toho využívame technológie retargetingu od externých poskytovateľov služieb, ako napr. pixel od Facebook Ireland Limited. Retargeting nám umožňuje vytvoriť našu online ponuku prispôsobenú pre vás a zaujímavejšie. Tak môžeme na webových stránkach našich partnerov cielene osloviť s online reklamou používateľov, ktorí sa už zaujímali o náš obchod a naše produkty. Zo štúdií vieme, že zobrazenie personalizovanej na záujmy orientovanej reklamy je pre používateľa internetu zaujímavejšie ako reklama bez tohto osobného zreteľa.

Na tento účel sa využíva cookie, pomocou ktorého sa získavajú údaje o záujmoch s použitím pseudonymov. Na základe týchto informácií sa vám zobrazia na webových stránkach našich partnerov reklamy o našich ponukách orientované na záujmy. Nedochádza k ukladaniu bezprostredne sa týkajúcich osobných údajov ani k prepojeniu používateľských profilov s osobnými údajmi k vám.

Ak nechcete, aby sa vám reklama orientovaná na záujmy zobrazovala, môžete ju deaktivovať na nasledujúcich troch odkazoch:

3.4.6.2 Onsite-Targeting

Na našej webovej stránke sa s použitím cookies zaznamenávajú a vyhodnocujú informácie na optimalizáciu reklamných zobrazení. Tieto informácie obsahujú napr. údaje o tom, ktoré produkty ste si na našich webových stránkach/aplikáciách pozreli. Zaznamenávanie a vyhodnocovanie prebieha výlučne pod pseudonymom a neposkytuje nám možnosť vás identifikovať. Predovšetkým sa informácie nespájajú s vašimi osobnými údajmi. Na základe informácií vám môžeme na našej stránke zobrazovať ponuky upravené špeciálne podľa vašich záujmov, ako vychádzajú z vášho doterajšieho používania.

3.4.6.3 Reklamní partneri/ cookies tretích strán

Naša spoločnosť spolupracuje s reklamnými partnermi s cieľom vytvoriť pre vás ešte zaujímavejšiu online ponuku na našej stránke. Na tento účel sa pri návšteve našej stránke využívajú aj cookies našich reklamných partnerov (tzv. cookies tretích strán). V súboroch cookies našich reklamných partnerov sa tiež ukladajú informácie s použitím pseudonymov k vášmu používaniu a vašim záujmom počas návštevy našej stránky. Čiastočne sa zaznamenávajú aj informácie, ktoré vznikli pred návštevou našej stránky na iných stránkach. Na základe tejto informácie sa vám zobrazia reklamy našich reklamných partnerov orientované na záujmy. Nedochádza k ukladaniu osobných údajov ani k prepojeniu používateľských profilov s osobnými údajmi k vám.

Zobrazovanie reklám našich reklamných partnerov vychádzajúcich zo záujmov môžete zrušiť príslušným nastavením súborov cookies vo vašom prehliadači.

3.4.6.3.1 Facebook pixel

To tejto webovej stránky je integrovaný pixel Facebook Irland limited (Website-Custom-Audience-Pixel). Týmto pixlom sa získavajú informácie o vašom používaní tejto webovej stránky pod pseudonymom (napr. informácie o zobrazených článkoch). Získané informácie môžu slúžiť na vaše individualizované propagovanie sa, napr. na vašom facebookovom účte. Voči zaznamenávaniu môžete podať námietku tu.

3.4.6.4 Možnosť podania námietky/Opt-out

Okrem práve opísaných metód deaktivácie môžete vysvetleným technológiám targetingu zabrániť aj všeobecne v príslušnom nastavení súborov cookies vo vašom prehliadači. Okrem toho máte možnosť deaktivovať reklamu vychádzajúcu z preferencií pomocou tu aktivovaného manažéra preferencií.

3.4.7 Pluginy pre sociálne médiá

Na našej webovej stránke používame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR sociálne pluginy sociálnych sietí Facebook, Youtube a Google+, aby sme tak viac zverejnili našu spoločnosť. Reklamný účel za tým je vnímaný ako oprávnený záujem v zmysle GDPR.

Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov príslušným poskytovateľom, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu osobných údajov nájdete na príslušných odkazoch na ochranu osobných údajov poskytovateľa, ktoré ďalej pripájame.

Predchádzajúcim odhlásením na stránkach sociálnych sietí, ako aj vymazaním použitých súborov cookies môžete zabrániť tomu, aby sociálne siete počas vašej návštevy stránky https://www.witt-international.sk priradili získané informácie o vás k vášmu používateľskému účtu na príslušnej sociálnej sieti. Ak si neželáte, aby sociálna sieť priradila údaje získané na našej webovej stránke bezprostredne k vášmu profilu, musíte sa pred vašou návštevou našej webovej stránky odhlásiť z príslušných sociálnych sietí. Nahratiu pluginov pre váš prehliadač môžete úplne predísť aj pomocou funkcie Add-Ons, napr. cez SkriptBlocker „NoScript“, nájdete ho na: http://noscript.net.

3.4.7.1 Facebook, Google+ a YouTube

Na tejto webovej stránke sa používajú sociálne pluginy pre Facebook a Google (Google+ a YouTube). Ide pritom o ponuky amerických spoločností Facebook a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“)).

Ak navštívite stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, pripojí sa váš prehliadač na Facebook, príp. Google a obsahy týchto stránok sa nahrajú. Vaša návšteva na tejto webovej stránke môže byť príp. sledovaná zo strany Facebook a Google, aj keď funkciu sociálneho pluginu nepoužívate aktívne. Ak máte vytvorený účet na Facebooku alebo Google, môžete takýto sociálny plugin používať a deliť sa tak o informácie s vašimi priateľmi. Sieh an! Handelsgesellschaft mbH nemá žiadny vplyv na obsah pluginov a prenos informácií.

Na jej internetových stránkach poskytujú Facebook a Google podrobné údaje o rozsahu, spôsobe, účele a ďalšom spracovaní vašich údajov. Tu nájdete tiež ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia pre ochranu vašich osobných údajov.

Odkazy na ochranu osobných údajov pre Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

Odkazy na ochranu osobných údajov pre Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

3.4.8 ChannelPilot

Táto webová stránka používa funkciu ChannelPilot, marketingový online nástroj od spoločnosti Channel Pilot Solutions GmbH. Používanie prebieha na základe čl. 6 ods. str. 1 písm. f) dokumentu GDPR. ChannelPilot používa tzv. „cookies“, textové súbory ukladané na vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní webovej stránky vytvorené pomocou súboru cookie, ako

 • typ/verzia prehliadača,
 • URL Referrer (pôvodne navštívená stránka),
 • názov hostiteľa pripojeného počítača (IP adresa),
 • čas požiadavky servera

sa spravidla prenesú na server spoločnosti ChannelPilot v Nemecku a tam sa uložia. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom v rámci ChanelPilot sa nespája s inými údajmi spoločnosti ChanelPilot. Okrem toho sa IP adresa spoločnosti ChannelPilot uloží len dočasne na krátke obdobie (spravidla maximálne 24 hodín) a následne nie je opäť rozpoznateľná. Dočasné uloženie prebieha bez výnimky za účelom rozpoznania možného podvodu pri kliknutí (Bot-Detection).

V objednávke prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť ChannelPilot túto informáciu používať na hodnotenie výkonu pripojených online kanálov na podporu obchodu ako idealo.de alebo nakupovanie cez Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho softvéru na prehliadanie; avšak upozorňujeme vás na to, že v tomto prípade nebudú môcť byť pravdepodobne využité všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho zaznamenávanie údajov získaných pomocou Cookie a údajov týkajúcich sa nášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) na spoločnosť ChannelPilot, ako aj spracovanie týchto údajov rovnakou spoločnosťou zabránite tak, že na nasledujúcom odkaze použijete dostupnú možnosť Opt-Out: www.channelpilot.de/optout. Využíva sa cookie Opt-out, ktorý zabráni budúcemu zaznamenávaniu vašich údajov počas návštevy tejto webovej stránky. Cookie Opt-out platí len v poslednom použitom prehliadači. Ak cookies v tomto prehliadači vymažete, použite cookie Opt-out nanovo.

Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov v súvislosti s ChannelPilot nájdete na www.channelpilot.de/datenschutz

3.4.9 Userlike

Táto webová stránka využíva nástroj Userlike, live-chat softvér od spoločnosti pre UG (s ručením obmedzeným).

Userlike využíva „cookies“, textové súbory ukladané na vašom počítači, ktoré na webovej stránke umožňujú osobný rozhovor s vami vo forme živého četu. Získané údaje sa nevyužívajú na osobnú identifikáciu tejto webovej stránky a nespájajú sa s osobnými údajmi cez nositeľa pseudonymu.

Používanie funkcie Userlike prebieha v záujme jednoduchej a rýchlej komunikácie so zákazníkom s cieľom zodpovedať otázky o našich online ponukách. Predstavuje to oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR.

Ďalšie informácie nájdete na tejto webovej stránke v ochrane osobných údajov:
https://www.userlike.com/de/privacy_policy.

3.5 Mobil

Aplikácia využíva o. i. aj analytickú technológiu „adjust“ od spoločnosti adjust GmbH. Spoločnosť adjust používa pre analýzu IP a Mac adresy používateľov, každopádne výlučne anonymizované. Ohľad na fyzickú osobu preto nie je možný. Informácie zaznamenávané používaním sa využívajú výlučne na analýzu funkcie a používania aplikácie tvorbou anonymizovaných vyhodnotení. Analýzy sa používajú výlučne na účely vlastného prieskumu trhu, ako aj pre optimalizáciu a vytváranie aplikácie. Používaním tejto webovej stránky/aplikácie za účelom analýz súhlasíte so spracovaním takto anonymizovane získaných údajov týmto vyššie opísaným spôsobom a na vyššie uvedené účely. Voči zaznamenávaniu a ukladaniu údajov môžete kedykoľvek v budúcnosti podať námietku zaslaním e-mailu na optout@adjust.com.

3.6 Zákaznícky/používateľský účet

Aby sme vám mohli poskytnúť čo najväčší komfort, ponúkame vám trvalé uloženie vašich osobných údajov zákazníckom/používateľskom účte, ktorý je chránený heslom.

Založenie zákazníckeho účtu je výlučne dobrovoľné. Ak si založíte zákaznícky účet, prebieha spracovanie vašich tu získaných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) dokumentu GDPR. Po zriadení zákazníckeho účtu nie je potrebné opätovné zadávanie údajov. Okrem toho si môžete na vašom zákazníckom účte vaše uložené údaje kedykoľvek pozrieť a upraviť.

Len v prípade, ak chcete cez našu webovú stránku/aplikáciu vykonať objednávky, je potrebné pre vybavenie zmluvy otvoriť zákaznícky účet. Právnym základom pre spracovanie údajov je v tomto prípade (dodatočne) čl. 6 ods. 1 písm. b) dokumentu GDPR.

Okrem údajov získaných počas objednávky sa na zriadenie zákazníckeho účtu vyžaduje aj samostatné zadanie hesla. Slúži to spolu s vašou e-mailovou adresou ako prístup k vášmu zákazníckemu účtu. So svojimi osobnými prístupovými údajmi zaobchádzajte, prosím, dôverne a nesprístupňujte ich predovšetkým tretím neoprávneným stranám. Nezabudnite, že aj po opustení našej webovej stránky automaticky ostávate prihlásení, pokiaľ sa aktívne neodhlásite. Váš zákaznícky účet môžete kedykoľvek vymazať. Myslite však na to, že sa tým súčasne nevymažú údaje viditeľné v zákazníckom účte, ak ste si už u nás raz objednávali. Vaše údaje sa automaticky vymažú po uplynutí našej platnej obchodnej a daňovo-právnej povinnosti archivovať. Právnym základom pre toto spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. c) dokumentu GDPR, ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR.

3.7 Nadviazanie kontaktu

Máte možnosť kontaktovať nás viacerými spôsobmi. V kontaktnom formulári, e-mailom, telefonicky alebo poštou. Keď sa s nami skontaktujete, osobné údaje, ktoré nám v súvislosti s týmto dobrovoľne poskytnete, použijeme len za účelom, aby sme sa s vami mohli skontaktovať a spracovať vašu požiadavku.

Právnym základom pre toto spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 6 ods. 1 písm. b), čl. 6 ods. 1 písm. c) dokumentu GDPR, ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR.

3.8 Platby

Vaše platobné informácie spracúvame za účelom realizácie platby, napr. ak získate produkt a/alebo službu cez witt-international.sk, príp. ho akceptujete. V závislosti od spôsobu platby postúpime vaše platobné informácie tretím stranám (napr. pri platbe kreditnou kartou vášmu poskytovateľovi kreditnej karty).

Právnym základom pre toto spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 6 ods. 1 písm. b), ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR.

4. Vaše práva

4.1 Prehľad

Okrem práva na odvolanie sa voči našim poskytnutým súhlasom vám za predpokladu príslušných právnych predpokladov prislúchajú ďalšie nasledujúce práva:

 • Právo na informáciu o vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené (čl. 15 GDPR), predovšetkým môžete požadovať informáciu o účeloch spracovania, o kategóriách osobných údajov, o kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytované, o plánovanej dobe uloženia, o pôvode vašich údajov, pokiaľ ste nám ich sami priamo neposkytli;
 • Právo na opravu nesprávnych alebo nekompletných údajov (čl. 16 GDPR),
 • Právo na vymazanie vašich údajov, ktoré sú u nás uložené (čl. 17 GDPR), pokiaľ pre nás neexistuje povinnosť dodržať žiadne zákonné alebo zmluvné lehoty na archiváciu alebo iné zákonné povinnosti, príp. práva na ďalšie ukladanie,
 • Právo na obmedzenie spracovania vašich údajov (čl. 18 GDPR), v prípade, že popriete správnosť údajov, spracovanie je nezákonné, vy však odmietnete ich vymazanie; prevádzkovateľ už potrebuje údaje, vy ich však potrebujete pre uplatnenie, plnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo ste voči spracovaniu podali odvolanie podľa čl. 21 dokumentu GDPR,
 • PPrávo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR, tzn. právo zvolené údaje, ktoré ukladáme, dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte alebo požiadať o sprostredkovanie inému prevádzkovateľovi,
 • Právo podať sťažnosť na kontrolnom úrade. Spravidla sa môžete obrátiť na kontrolný úrad vášho bežného bydliska alebo pracoviska alebo sídla našej spoločnosti.

Vyššie uvedené práva, ktoré vám prislúchajú voči našej spoločnosti, si môžete uplatniť na kundenservice-slovakia.sk. Právo na prenosnosť údajov si môžete uplatniť na https://www.witt-international.sk/kontakt.

4.2 Právo podať námietku

Za predpokladov čl. 21 ods. 1 dokumentu GDPR je možné namietať voči spracovaniu údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z výnimočnej situácie dotknutej osoby.

Vyššie uvedené všeobecné právo podať námietku platí pre všetky účely spracovania, ktoré sú opísané v týchto informáciách o ochrane osobných údajov, a spracúvajú sa na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR. Inak, ako je to v prípade práva o podanie námietky zameraného špeciálne na spracovanie údajov na reklamné účely, je podľa dokumentu GDPR povinná naša spoločnosť uskutočniť takúto všeobecnú námietku len vtedy, ak nám k tomu uvediete dôvody s nadradeným významom (napr. možné ohrozenie života alebo zdravia).

4.3 Právo na odstúpenie od zmluvy

V prípade, že údaje spracúvame na základe vami udeleného súhlasu, máte kedykoľvek právo na odvolanie udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu má za následok, že spracúvanie údajov realizované do momentu odvolania na základe súhlasu sa stane neúčinným.

E-spravodajca
 • Skvelé ponuky za výhodnú cenu
 • Exkluzívne nákupné poukážky
 • Zaistiť si DORUČENIE ZADARMO
Vyhlásenie o ochrane údajov
Náš leták s novinkami: e-spravodajca
Prihláste sa na odoberanie e-spravodajcu a jedenkrát ušetríte poštovné 3,99 €!
Vyhlásenie o ochrane údajov