Poučenie o odstúpení od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 100 dní bez udania dôvodov. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, kedy ste Vy alebo iná osoba, ktorá nie je prepravcom, prevzali tovar.
Ak by ste chceli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte sa obrátiť na nás (WITT international, P. O. BOX 902, 911 01 Trenčín 1, e-mail: servis@witt-international.sk) a svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy nám oznámiť formou jednoznačného vyhlásenia (napr. listom alebo e-mailom). Môžete na to použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je predpísaný.
S cieľom dodržať lehotu na odstúpenie od zmluvy postačí, ak vyhlásenie o odstúpení od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak od tejto zmluvy odstúpite, vrátime Vám platbu, ktorú sme od Vás dostali do 14 dní po doručení Vášho rozhodnutia odstúpiť od tejto dohody. Pokiaľ sme sa s Vami výslovne nedohodli inak, vrátime Vám túto sumu rovnakou platobnou metódou, akú ste použili na pôvodnú transakciu, a to bez toho, aby pre Vás v súvislosti s vyplatením vyplynul nejaký poplatok. Vrátenie peňazí môžeme oddialiť do doby, kým tovar dostaneme späť alebo nám poskytnete hodnoverný doklad o tom, že ste tovar poslali späť, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Po odstúpení od zmluvy máte povinnosť vrátiť tovar bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 14 dní odo dňa, kedy ste nám oznámili odstúpenie od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak nám tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní.
Náklady za vrátenie znáša zákazník sám. Vy ručíte tiež za prípadné poškodenia tovaru, ktoré možno podľa druhu, povahy a funkcie pripísať nežiadúcej manipulácii s tovarom.

Koniec poučenia o odstúpení od zmluvy

Výmenu dodaného tovaru priamo za iný tovar alebo za inú veľkosť neposkytujeme. Nový tovar alebo novú veľkosť je potrebné objednať nanovo (nová objednávka s poštovným). Na všetky produkty poskytujeme záručnú lehotu podľa zákona.

Tovar, ktorý chcete vrátiť, zašlite do 14 dní od doručenia späť ako balík (nie na dobierku!) na vlastné náklady na adresu:

WITT international
P. O. BOX č. 8
010 21 Žilina


Pre rýchlejšie vybavenie spätnej zásielky priložte do nej aj pôvodný dodací list, ktorý ste dostali s tovarom, s uvedením dôvodu vrátenia.

Servisná adresa pre objednávky a komunikáciu:
WITT international, P. O. BOX č. 902, 911 01 Trenčín 1
Sídlo firmy:
Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstr. 29, 92224 Amberg, Nemecko

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

Vyplňte tento formulár a odošlite ho len v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy:
WITT international, P. O. Box č. 902, 911 01 Trenčín 1;
e-mail: servis@witt-international.sk

Týmto vyhlasujem, že odstupujem/som odstúpil(a) od zmluvy: pre nákup nasledujúceho tovaru*:

pre poskytnutie nasledujúcej služby*:

objednané*/doručené* dňa:

Meno a priezvisko zákazníka:

Adresa zákazníka:

Podpis (len v prípade, že ste tento formulár zaslali v papierovej forme):

Dátum


* Nehodiace sa preškrtnite.

Náš leták s novinkami: e-spravodajca
Zaregistrujte sa teraz a ušetrite!

Chcem dostávať e-mailom informácie o ponukách, trendoch a akciách ponúkaných na stránke witt-international.sk (prevádzkovanej spoločnosťou Sieh an! Handelsgesellschaft mbH) ...

Zobraziť viac
NL-banner neu sask